Polityka prywatności

I. WPROWADZENIE

 1. W celu poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników strony internetowej www.asvending.pl (dalej: „Strona”) została opublikowana niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”), która w jasny sposób przedstawia zasady funkcjonowania Strony oraz zapisu na newsletter, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach Strony.
 2. Strona prowadzona jest przez spółkę AsVending sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Żorach, ul. Boczna 6, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 373753, NIP 6511619488.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach funkcjonowania Strony mogą być przetwarzanie, na zasadach określonych w Polityce, dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka AsVending sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Żorach, ul. Boczna 6, 44-240 Żory, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 373753, NIP 6511619488 (dalej: „AsVending”).
 3. AsVending może udostępniać dane osobowe podmiotom z nią współpracującym, w szczególności w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

III. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące Użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem funkcjonowania plików cookies (patrz pkt VII Polityki). Dodatkowo Użytkownik może podać dobrowolnie swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, firmy oraz adresu e-mail w celu zapisu na newsletter.
 2. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:
  a) realizacji przez AsVending jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w postaci zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawy jakości usług, ochrony praw i dochodzenia roszczeń, działań marketingowych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AsVending – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownikowi przysługuje, w każdym czasie, prawo do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AsVending, Użytkownikowi Strony przysługuje dodatkowo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wniesienie sprzeciwu skutkuje tym, że AsVending nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw skutkuje uniemożliwieniem dalszego takiego ich przetwarzania bez konieczności powoływania się na szczególną sytuację i bez możliwości wykazania przez AsVending istnienia przesłanek uprawniających ją dalszego takiego ich przetwarzania.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Dodatkowo, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

VI. NEWSLETTER

 1. AsVending przesyła newsletter Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na newsletter AsVending.
 2. Każdy Użytkownik Strony ma możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter AsVending. Zapis na newsletter wymaga podania następujących danych:
  a) imię i nazwisko;
  b) firma;
  c) e-mail.
 3. Dane osobowe Użytkownika w zakresie możliwości realizacji zapisu na newsletter są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez AsVending w postaci działań marketingowo-informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Zapis na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez AsVending za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.). Brak przedmiotowej zgody uniemożliwi przesyłanie Użytkownikowi newslettera. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania newslettera.
 5. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez AsVending.
 6. Prawidłowe otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Użytkownik zapisany na newsletter może zgłaszać AsVending wszelkie nieprawidłowości związane z zapisem na newsletter oraz jego otrzymywaniem (patrz pkt X Polityki).

VII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach Strony wykorzystywane są media społecznościowe w postaci portalu Facebook, Youtube oraz LinkedIn w celu informowania o działalności AsVending. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczony na Stronie link do ww. portali społecznościowych (oznaczone logo lub nazwą) umożliwia połączenie treści Strony z profilem Użytkownika na danym portalu oraz przyporządkowanie wejścia na Stronę profilowi Użytkownika, które posiada na danym portalu. Więcej informacji na ten temat:

Facebook – kliknij tutaj;
LinkedIn – kliknij tutaj.

VIII. ZMIANY

Aktualna wersja Polityki jest publikowana na Stronie.

IX. KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące Polityki, zasad korzystania ze Strony, spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz wszelkich kwestii związanych z zapisem na newsletter oraz jego otrzymywaniem prosimy kierować na adres e-mail: biuro@asvending.pl .